Cán bộ

Sáng lập viên, Phó giám đốc

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục mầm non, Quản trị nhân lực, Quản lý kinh tế

Giám đốc
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục mầm non, giáo dục đặc biệt

Chuyên gia hỗ trợ chuyên môn

Chuyên ngành: Tâm lý xã hội, giáo dục đặc biệt

Cán bộ thực nghiệm hướng nghiệp
Chuyên ngành: Tâm lý xã hội

Cử nhân Lê Thị Trang Nhung
Cán bộ can thiệp cá nhân

.
.
.
.